WRBBOF- World Registry of Black Belts

Organizations, Federations, Associations and Clubs

Moyer Karate Dojo’s

 

Shuri Osae-te Dojo

 

Pemberton Combatives       

 

International Kwanmukan

 

Trinidad & Tobago Karate Federation

 

United Shorin Ryu Association

 

International Shorin Ryu Seitokan Karate

Kobudo Assoc.

 

International Moy-Ryu Karate Do Federation         

                                                                                                                              

 USA Karate Fed.                                                 

 

 WOSKKA                                                             

 

 US JuJitsu Fed.                                                    

 

WUKO                                                                   

 

World Budokai Sonkei Federation                     

 

Seiwakai N. America                                            

 

Budo France

 

Budokyokai Karate Do

 

Shotokan Indonesia

 

Goju Ryu Kyokai Indonesia

 

IKKA Indonesian

 

Shotokan Karate Do Klub

 

WKF

 

Yoshitaka Shorin Ryu Shorinkan Western Cape

 

Karate Dojo Seishinkan

 

IKA Karate Kubota

 

Kokusai Karate ShitoRyu

 

Shotokan Barlovento

 

FMK Karate

 

Mars JKD

 

Mather Karate

 

Regans Martial Arts

 

Hikari Dojo Italia

 

Clondalkin Shotokan

 

Seikan Dojo Budo

 

Hapkido Self Defense

 

Atemi Ryu Gema

 

Kokusai Karate

 

Togekaido Kenpo Karate

 

Karate Do Shotokan

 

Budo Ryu Ninjutsu Dojo

 

ISKF Ethiopia Fisaha

 

IKKA Karate Perwakilan Kaltim

 

Kudus Karate

 

Hwang Martial Arts

 

Deshi-do Martial Arts

 

Bushinote Jitsu Okinawa Karate

 

Guayama Shorin Ryu

 

Christ Centered Martial Arts

 

Jaguar Sports Karate

 

Karate Dominicano

 

Shisei Ryu Aikibudo

 

CESK Mexico

 

Li-Te Carr Martial Arts

 

Shotokan Karate Do

 

ISA HDQ

 

Wakazamuri Martial Arts

 

Goju Ryu Kyokai Indonesia

 

Shaolin Temple NY

 

Midori Kempo Scaphat

 

IKKA Indonesian Kobudo Karate

 

Algeria IKF

 

Elicker Kenpo

 

Aikido Miyako Dojo

 

Atemi Ryu

 

WSKF Monagas

 

Atemi Ryu karate do

 

Nippon Kempo Accademia Romana

 

Chambers Traditional Shotokan

 

Fujiyama Valletri Karate

 

Kaido Goju

 

Goju Ryu Jujutsu

 

Bayonne Martial Arts

 

Shotokan Karate Do Klub Yoshitaka

 

Kentaro Nakaima Arashiro Kenzo (UNEFA)

 

JuJutsu Brcko Distrikt

 

Cask Karate

 

Shogun MartialArts

 

Kuroyama Ryu

 

Meikonkan Shito Ryu Dojo

 

World Mau Association

 

Max martial arts

 

Shorinji Toraken Ryu

 

White Buffalo Kenpo

 

Meta Martial Arts

 

Kyokushin Iraq IKO

 

Karate Santa Pola

 

Mudassir Shotokan Karate Do

 

Cora TKD

 

Zen Kenpo Ju Jitsu

 

Boston Baguazhang

 

Budokyokai Karate Dom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Northern Karate Schools

Crows Martial Arts 

Ishido Ryu Karate

Shureiho Karate Do

Okinawa Niscemi

Shobukan Martial Arts

Hartford Karate

Copperfield Krav Maga Houston

Maestro Krav Maga

Shito Ryu Seiko Kai

Shotokukan France

Welsh Shotokan Karate Org. USA

Welsh Shotokan Karate Org. UK

Mc Creery Kandan Karate

WUKKO– World Uechi Ryu Karate-Do KobudoHachi-O-Kai Organization